هستی ام تا بیکران گسترده است

 چون که او جان و دلم پرورده است

 مهر محراب من از جنس شعور

 در نمازم واژه ها از جنس نور 

یه روز تعطیل:شنبه ظهر. کنار استخر.یه مادر و بچه که با هم ست کردندقلب

آپلود فایل و عکسآپلود فایل و عکس

در شهر بازی time square و پیشواز تولد و خرید کردن حسابی

قرارشد اون روز بریم و آرتا هر چی میخواد به خاطر روز تولدش بخره و دخملی هم کلی

 عروسک های پشمالو خرید .هوراهوراهوراهوراهورا

اون عروسک بزرگه هم از طرف مامان مهین خرید که شبها بغلش کنه و بخوابههورا

آپلود فایل و عکسآپلود فایل و عکس

و روز تولد یه تولد کوچیک دوباره گرفتیم با حضور پارسا خان و مامانش و دوستان

 جدیدمون و شب هم شام رفتیم بیرون رستوران ایرانی ها و کلی شادی دخملی و

 بهانه شدیمقلبدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکدلقکقلب

آخر شب که برگشتیم اومد منو محکم بغلم کرد و گقت مرسی مامی!!(همین ..ولی

 چنان محکم بود و با عشق که هزار حرف نگفته توش بود ومتفکر حسابی خستگی منو در

کردقلب)این روزها آنقدر خانم شده که گاهی حس میکنم یه دختر بزرگ توی این تنهایی

 ها با منه....تنهایی های همو پر میکنیم و همدیگه رو شاد میکنیم تا این روزهای سخت

 اما با هدف بگذره  و....

آپلود فایل و عکس

حسابی واسه اومدن بابایی چشم انتظاری می کنه و میگفت من 4 روز مونده دیگه غش

 میکنم ....پتو بالشت بر میدارم میرم فرودگاه میخوابم تا بابایی بیاد.......قلبساکتقلب

--------------------------------------

2 روز پیش  (فرداری روز تولدش)هم از طرف مدرسه بچه ها رو بردند science negara که

 در پست بعدی عکسهایی که خود دخملی گرفته و شرح ماجرا داده میشهلبخند

/ 16 نظر / 55 بازدید
نمایش نظرات قبلی
و

[گل]

انتخاب

سلام دوستم چه ماد ر و دختر متناسبی. هدیه هاش مبارکش باشه و با شادی ازشون استفاده کنه. امیدوارم زودتر باباجون بیان و این دلتنگی دخملک تموم بشه.[قلب]

اوا

تولدت مبارک [هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]

اوا

چه کیک قشنگی [هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا]

اوا

[هورا][هورا][هورا]

فلسسعغش دذ/

مبزززحخخخخخخخخخخخخخخخخ

آوا

[دلقک][هورا][هورا]

سژید

چه بیبی چشم گنده ی زشذی

سارینا

دظآلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااققققققققققققققققققققققققققققق////////////////////////////////////////ققققققققققققققققققققگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

bebakhshid shoma shoma koga zendegi mikonid man ke nafahmidam iran ya khareg az keshvar akhe to baezi axsa maghnea dare[سوال]